ติวเตอร์ สอนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว

กลยุทธ์การเรียนที่ใช้ได้ทุกวิชา ติวตัวต่อตัว!!!

เรียนพิเศษอย่างไรให้จดจำและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง มาดู 5 กลยุทธ์ดีๆที่ทาง The Premium Tutor (ติวเตอร์ ตัวต่อตัว ติวตัวต่อตัว หาติวเตอร์) แนะนำให้นำไปใช้และเกิดผลจริง

กลยุทธ์ 1: กำหนดเป้าหมาย

ผู้เรียนต้องรู้จุดประสงค์ของการเรียนอย่างมีเป้าหมาย การตั้งค่าเป้าหมายเหล่านี้กับผู้เรียนจะช่วยให้ผู้เรียนมีพลังในการเรียนและครูผู้สอนจะสามารถชี้เป้าหมายให้กับผู้เรียนได้ หากเราเติมเต็มในส่วนนี้ได้จะทำให้ผู้เรียนมีกำลังใจในการเรียนรู้

กลยุทธ์2: การฝึกฝนการอ่าน

ในทุกๆการเรียนรู้พื้นฐานแรกที่สำคัญที่สุดคือ “การอ่าน” เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน โดยใช้ตัวหนังสือเป็นสื่อกลางในการอ่านซึ่งทำให้ ผู้อ่านเกิดความรู้ ความคิดและประสบการณ์ สำคัญที่สุดของการเรียนคือการเริ่มจาก ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและสามารถประมวลความรู้จากการอ่านมาตอบคำถามหรือทำข้อสอบได้

กลยุทธ์3: การหยุดและคิด

การ หยุด & คิดคือการสอนให้ผู้เรียนจับจุดของเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ สืบเนื่องจากการอ่าน โดยเน้นประโยคในข้อความที่ต้องการให้ประเด็นหรือจับใจความสำคัญ หาคำตอบและใส่วิธีทำ เราสามารถพูดคุย ตอบคำถาม หรือเราสามารถทำกิจกรรม เพื่อหาคำตอบออกมา

กลยุทธ์ 4: การกระตุ้น

เมื่อผู้เรียนพยายามจดจำสิ่งที่เรียนรู้อาจมีการขาดความคิดที่กระตือรือร้นซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีการตั้งคำถาม ดังนั้นเราสามารถกระตุ้นผู้เรียนได้ด้วยการให้คำตอบที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ อยากคิด ไปในตัว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น หากผู้เรียนเริ่มต้นที่จะคิดได้นั้น ก็จะสามารถต่อยอดกระบวนการทางความคิดในลำดับขั้นต่อไปได้

กลยุทธ์ 5: คำอธิบายประกอบ

กลวิธีการสอนโดยการอธิบายประกอบ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในการเรียน เช่นเดียวกับการอ่านอย่างใกล้ชิด สามารถช่วยให้ผู้เรียนบันทึก, วาดภาพ, วงกลม, วาดสัญลักษณ์หรือคำอธิบายประกอบที่จำเป็นในการเรียน ไม่ได้ใช้เพียงตัวหนังสืออย่างเดียว

กลยุทธ์ทั้ง 5 ข้อนี้เป็นแนวทางที่จะสามารถนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้ ความขยัน ความพยายาม และความอดทนในการเรียนรู้บวกกับการนำกลยุทธ์ดีๆ ที่ทาง The Premium Tutor (ติวเตอร์ ตัวต่อตัว ติวตัวต่อตัว หาติวเตอร์)  แนะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเห็นผลลัพธ์ทางการเรียนได้อย่างเร็วยิ่งขึ้น